S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 11-17.03.2024 r. przedłożono:

 1. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu TOM 4.18.5 Zabezpieczenie robót na czas przebudowy dróg gminnych i powiatowych.
 2. Wersję 03 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.7 Budowa zasilań elektroenergetycznych wraz z Przedmiarem Robót.
 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca wersja 2,
 • STWiORB D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wersja 1,
 • STWiORB D-07.01.01 Oznakowanie poziome wersja 2,
 • STWiORB D-08.05.01 Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych wersja 2.
 1. Projekty Techniczne (Projekty Wykonawcze) Branży Drogowej:
 • Wersję 05 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.1 Drogi wraz z Przedmiarem Robót,
 • Wersję 03 Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) TOM 4.1.2 Projekt Konstrukcji Nawierzchni.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsączająca wersja 2,
 • STWiORB D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podłoża, warstwa mrozoochronna lub podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem wersja 2,
 • STWiORB D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej wersja 2,
 • STWiORB D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego wersja 3,
 • STWiORB D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) wersja 1.