S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 16-22.10.2023 przedłożono:

 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branży Drogowej:
  • STWiORB D-M-00.00.00 Wymagania ogólne rewizja 00,
  • STWiORB D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych rewizja 0,
  • STWiORB D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów rewizja 0,
  • STWiORB D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi rewizja 0,
  • STWiORB D-01.01.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej rewizja 0,
  • STWiORB D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic rewizja 0.
 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branży Mostowej:
  • STWiORB M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym z umocnieniem rewizja 0,
  • STWiORB M-11.01.02 Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym z umocnieniem rewizja 0,
  • STWiORB M-11.01.04 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem,
  • STWiORB M-11.02.02 Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny DSM rewizja 0,
  • STWiORB M-11.03.02 Pale typu CFA rewizja 0,
  • STWiORB M-13.01.00 Beton konstrukcyjny rewizja 0,
  • STWiORB M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny rewizja 0,
  • STWiORB M-13.03.03 Wykonanie i montaż belek prefabrykowanych typu “T” rewizja 0,
  • STWiORB M-13.03.06 Deski gzymsowe polimerobetonowe rewizja 0,
  • STWiORB M-16.01.08 Ściek przykrawężnikowy rewizja 0,
  • STWiORB M-16.02.02 Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną rewizja 0.
 3. Raport z oceny oddziaływania na środowisko – Aneks nr 1.