S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 20-26.11.2023 przedłożono:

 1. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy rewizja 0.
 2. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne rewizja 1.
 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB M-12.01.00 Zbrojenie betonu stalą miękką rewizja 1,
 • STWiORB M-12.01.04 Kotwy zabudów chodnikowych rewizja 1.
 1. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-M-00.00.00 Wymagania ogólne rewizja 1.
 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych rewizja 1,
 • STWiORB D-01.01.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej rewizja 1,
 • STWiORB D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów rewizja 1,
 • STWiORB D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi rewizja 1.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsączające z mieszanki niezwiązanej rewizja 0,
 • STWiORB D-04.02.02a Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego rewizja 0.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-08.01.01 Krawężniki betonowe rewizja 0,
 • STWiORB D-08.01.02 Krawężniki kamienne rewizja 0,
 • STWiORB D-08.03.01 Obrzeża betonowe rewizja 0,
 • STWiORB D-08.05.01 Ścieki rewizja 0.
 1. Rewizję 02 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.4 Budowa Kanału Technologicznego wraz z Przedmiarem Robót.
 2. Rewizję 01 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.6 Budowa oświetlenia drogowego wraz z Przedmiarem Robót.
 3. Rewizję 01 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.7 Budowa zasilań elektroenergetycznych wraz z Przedmiarem Robót.
 4. Przedmiary Robót do opracowania rewizja 02 Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) TOM 4.9 Przebudowa sieci teletechnicznych.
 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rewizja 0,
 • STWiORB D-06.03.01 Konstrukcja poboczy rewizja 0,
 • STWiORB D-07.01.01 Oznakowanie poziome rewizja 0.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB M-13.03.03 Wykonanie i montaż belek prefabrykowanych typu „T” rewizja 1,
 • STWiORB M-17.01.01 Łożyska elastomerowe rewizja 1,
 • STWiORB M-29.10.01 Schody na skarpie dla obsługi rewizja 1.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB M-18.01.02 Dylatacje stalowe z wkładką neoprenową rewizja 1,
 • STWiORB M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne rewizja 1,
 • STWiORB M-20.01.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu inżynierskiego rewizja 1,
 • STWiORB M-28.05.02 Bariery ochronne stalowe rewizja 1,
 • STWiORB M-29.25.01 Punkty pomiarowe rewizja 1.
 1. Rewizję 05 Aneksu nr 1 do Raportu z oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.1 Most nad rzeką Krzną MS+PZM-12 wraz z Przedmiarem Robót.
 3. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.2 Most nad rzeką Krzną MDL+PZM-12 wraz z Przedmiarem Robót.
 4. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.3 Most nad rzeką Krzną MDP+PZM-12 wraz z Przedmiarem Robót.
 5. Rewizję 02 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.4 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-14 wraz z Przedmiarem Robót.
 6. Rewizję 02 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.5 Przejście dla zwierząt średnich PZDsL-14 wraz z Przedmiarem Robót.
 7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-04.01.02 Profilowanie i zagęszczenie podłoża rewizja 0,
 • STWiORB D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem rewizja 0,
 • STWiORB D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem rewizja 0.