S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 26.02-03.03.2024 r. przedłożono:

 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-03.01.04 Przepusty stalowe z rur spiralnie karbowanych wersja 1,
 • STWiORB D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsączająca z mieszanki niezwiązanej wersja 1,
 • STWiORB D-04.02.02A Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego wersja 1,
 • STWiORB D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podłoża, warstwa mrozoochronna lub podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem wersja 1,
 • STWiORB D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem wersja 1,
 • STWiORB D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego wersja 2,
 • STWiORB D-07.02.01 Oznakowanie pionowe wersja 0,
 • STWiORB D-07.02.02 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe wersja 0,
 • STWiORB D-07.02.03 Ustawienie pylonów ostrzegawczych wersja 0,
 • STWiORB D-07.05.01 Drogowe bariery ochronne metalowe U-14a wersja 0,
 • STWiORB D-07.05.02 Osłony energochłonne i zabezpieczające wersja 0.
 1. Wersję 02 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.3 Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych wraz z Przedmiarem Robót.
 2. Wersję 02 Przedmiaru Robót dla Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.11 Przebudowa sieci melioracyjnych.
 3. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-04.02.02 Warstwa odcinająca wersja 1.
 4. Wersję 03 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.1 Most nad rzeką Krzną MS+PZM-12 wraz z Przedmiarem Robót.
 5. Wersję 03 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.2 Most nad rzeką Krzną MDL+PZM-12 wraz z Przedmiarem Robót.
 6. Wersję 03 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.3 Most nad rzeką Krzną MDP+PZM-12 wraz z Przedmiarem Robót.
 7. Wersję 04 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.4 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-14 wraz z Przedmiarem Robót.
 8. Wersję 04 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.5 Przejście dla zwierząt średnich PZDsL-14 wraz z Przedmiarem Robót.
 9. Wersję 02 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.5 Odwodnienie drogi wraz z Przedmiarem Robót.
 10. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB M-20.01.09 Hydrofobizacja wersja 3.
 11. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-05.03.08 Nawierzchnia, podwójne powierzchniowe utrwalenie wersja 1.
 12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa wersja 3,
 • STWiORB D-03.03.03 Drenaż wersja 3,
 • STWiORB D-03.05.01 Zbiorniki wersja 3.
 1. Operat Techniczny – Projekt osnowy realizacyjnej.