S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

Zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Radzyń Podlaski (węzeł Radzyń Podlaski Północ z węzłem) długości ok. 22,329 km od km -0+017 do km 22+312. Powyższy odcinek stanowi fragment projektowanej drogi ekspresowej S19 leżące w korytarzu komunikacyjnym VIA CARPATIA oraz zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiatach: bialskim, radzyńskim, na terenie gmin Międzyrzec Podlaski, Kąkolewnica, Radzyń Podlaski i Miasto Radzyń Podlaski.

Parametry techniczne drogi ekspresowej:

Przekrój dwujezdniowy2×2
Klasa technicznaS (droga ekspresowa)
Prędkość projektowa Vp100 km/h
Liczba pasów ruchu2 x 2 x 3,5 m
Szerokość pasa ruchu3,5 m
Szerokość pasa dzielącego5 m
Szerokość opaski0,5 m
Szerokość pasa awaryjny2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia
Kategoria ruchuKR 6
Obciążenie nawierzchni115 kN/oś
Skrajnia pionowa5,0 m
Pochylenie poprzeczne2,5%

W ramach realizacji Projektu wykonane zostanie m.in.:

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.

2. Roboty przygotowawcze.

3. Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Radzyń Podlaski (węzeł Radzyń Podlaski Północ z węzłem) długości ok. 22,329 km od km -0+017 do km 22+312.

4. Budowa węzłów drogowych:
– węzeł Kąkolewnica – dojazd do istniejącej drogi krajowej nr 19,
– węzeł Radzyń Podlaski Północ – dojazd do istniejącej drogi krajowej nr 19.

5. Przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową.

6. Budowa dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości.

7.  Budowa dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej.

8. Budowa i przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

9. Skrzyżowanie drogi krajowej z linią kolejową.

10. Przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową.

11. Utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania.

12. Obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową.

13. System odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne.

14. Urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe.

15. Infrastruktura dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

16. Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych.

17. Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg, przepustów i innych.

18. Sieć teletechniczna na potrzeby GDDKiA.

19. Oświetlenie drogowe.

20. Organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

21. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego.

22. Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych.

23. System Zarządzania Ruchem.

24. Wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
– właściwości gruntów, skał i materiałów;
– przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 KPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
– wartości granicznych odkształceń;
– wymagań określonych w polskich normach.